Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van de Website www.icn.eu (de ’Website’), zoals uitgegeven door ICN Development SA, een Luxemburgs bedrijf met maatschappelijke zetel te rue des Bains 23-25, L-1212 Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B.208.318, wordt vastgelegd door deze Gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door uw toegang tot de website of het downloaden van materiaal van de Website, of door het gebruik van een van de diensten die op de Website aangeboden worden, met name het onlineplatform voor beleggers (de Diensten) gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden

.

U begrijpt dat, als u niet akkoord gaat met de volgende bepalingen, u mogelijk geen gebruik kunt maken van de diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op alle andere overeenkomsten tussen u en ICN, met inbegrip van de overeenkomsten die betrekking hebben op de informatie of het materiaal dat beschikbaar is via de Website.

Definities. Wanneer wij ‘wij’, ‘ons/onze’ of ‘ICN’ gebruiken in deze Voorwaarden, bedoelen wij daarmee ICN Development SA, onze gelieerde ondernemingen en de tussenpersonen die wij gebruiken om diensten te verlenen in onze naam. Wanneer wij Website gebruiken, bedoelen wij daarmee www.icn.eu en alle andere websites die ICN Holding SA en haar gelieerde ondernemingen ontwikkelen, bezitten of onderhouden. Toegestaan gebruik. De Website en zijn Diensten mogen enkel voor informatieve doeleinden gebruikt worden. ICN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van enige informatie of andere inhoud, gegevens, tekst, URL's, afbeeldingen of enig ander materiaal (gezamenlijk de ’Inhoud’) dat via de Website verzonden of beschikbaar gesteld wordt. ICN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beslissingen die op basis van dergelijke informatie worden genomen.

Elk gebruik of elke poging tot gebruik van de Website of de Diensten (i) voor onwettige, ongeoorloofde, frauduleuze of kwaadaardige doeleinden, of (ii) dat/die een server, of het (de) met een server verbonden netwerk(en), zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of benadelen, of (iii) dat/die het gebruik en genot van de Website of de Diensten door een andere partij zou kunnen hinderen, of (iv) om ongeoorloofde toegang te krijgen tot andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een server of systemen door middel van hacking, ‘password mining’ of andere middelen, of (v) om toegang te krijgen tot systemen, gegevens of informatie die niet door ICN bedoeld zijn om toegankelijk te worden gemaakt voor een gebruiker, of (vi) om materialen of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen door middel van middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld door ICN, of (vii) voor enig ander gebruik dan het doel waarvoor het was bedoeld, is verboden.

Toegang tot de Diensten. Opdat u zou kunnen gebruikmaken van de Diensten, en met name om toegang te hebben tot het beleggersplatform, zal ICN u per brief of via e-mail een eigen login-ID (de ‘Login’) en wachtwoord (het ‘Wachtwoord’) sturen met betrekking tot elk vastgoedproject waarin u wilt investeren.

In ieder geval verbindt u zich ertoe om correcte en volledige informatie te verstrekken aan ICN om de Diensten te gebruiken.

U blijft verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze Login en dit Wachtwoord.

Inhoud van de Website. Alle inhoud die toegankelijk is binnen de Website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ‘look and feel’ van de Website, alle tekst, opmaak, graphics, ontwerpen, animatie, afbeeldingen, audio en andere inhoud, evenals alle handelsmerken en dienstmerken) is eigendom van ons of van andere partijen die ons toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van auteursrechten.

U mag (i) de inhoud van de Website niet kopiëren, reproduceren, verzenden, wijzigen, publiceren, distribueren of er afgeleide werken van maken; (ii) geen frame of deeplink naar de Website maken; en (iii) geen metatags of andere verborgen tekst gebruiken waarin onze handelsmerken of dienstmerken of die van onze contentaanbieder gebruikt worden op of in verband met een andere domeinnaam of de Website. De enige uitzondering hierop is dat u een kopie van de pagina's mag afdrukken, maar uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Door dit te doen, gaat u ermee akkoord dat u geen auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen of legenda's die in de inhoud van de Website voorkomen, zult verwijderen of wijzigen.

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van ICN, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of haar licentiegevers of joint-venturepartners. De handelsmerken en merknamen van ICN mogen alleen gebruikt worden zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ICN.

Documenten. Het gebruik van sommige Diensten kan u toegang geven tot de contractuele documenten (de ’Documenten’) die zijn opgeslagen in uw ruimte met persoonlijke toegang.

De Documenten kunnen door de gebruiker gedownload worden via een beveiligde en versleutelde verbinding.

ICN is niet aansprakelijk (contractueel of uit onrechtmatige daad) voor het verdere gebruik van dergelijke Documenten wanneer deze op de harde schijf van de gebruiker gedownload worden.

In ieder geval mag u:

  • Geen afgeleid document aanmaken op basis van de Inhoud die eigen is aan het Document ;
  • Het Document niet wijzigen, aanpassen en reproduceren voor een ander gebruik dan uw persoonlijk gebruik van het Document.

Bijdragen. Vragen, opmerkingen, suggesties, informatie, ideeën, concepten, foto's, graphics of ander materiaal, hetzij mondeling, schriftelijk of elektronisch (gezamenlijk de ’Bijdragen’), worden niet als vertrouwelijke informatie beschouwd of behandeld. Dienovereenkomstig mag u geen enkele bijdrage aan ons voorleggen of opsturen die volgens u vertrouwelijke of aan eigendomsrechten gebonden informatie bevat. Elke Bijdrage, of elke andere inhoud van welke aard dan ook die door u wordt verzonden, met uitzondering van persoonsgegevens die onder ons Privacybeleid vallen, zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten onderworpen en ICN zal niet onderworpen zijn aan enige beperkingen of verplichtingen met betrekking tot deze gegevens.

Privacy. Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden is uw gebruik van de Webite en haar Diensten onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid van ICN zoals toegankelijk op http://icn.eu/privacy-policy/. Het is belangrijk dat u de voorwaarden van het Privacybeleid leest en begrijpt.

Schendingen. ICN behoudt zich het recht voor om alle wettelijke acties te ondernemen die het passend acht als reactie op feitelijke of vermoedelijke schendingen van het voorgaande, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opschorting of beëindiging van uw toegang en/of account om gebruik te maken van de Diensten. ICN kan samenwerken met gerechtelijke instanties en/of derden bij het onderzoek naar een vermoedelijk of vermeend misdrijf of een burgerlijke fout. Tenzij uitdrukkelijk beperkt door het Privacybeleid van ICN, behoudt ICN zich het recht voor om te allen tijde informatie te onthullen als ICN dat nodig acht om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de rechtsgang of verzoeken van de overheid, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen, met name met betrekking tot het voorkomen, opsporen, registreren en vervolgen van strafbare feiten, met inbegrip van de bestrijding van het witwassen van geld, of de voortgang van andere juridische procedures.

Websites van Derden. In sommige gevallen kan de Website verwijzen of een koppeling maken met websites van derden. Als u ervoor kiest om deze websites te bezoeken, vergeet dan niet dat ICN niet verantwoordelijk is voor hun inhoud, hun gebruiksvoorwaarden of hun privacybeleid. Wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en andere wettelijke bepalingen en het beleid van alle websites die u bezoekt te lezen en door te nemen. U begrijpt dat ICN niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade die u zou kunnen lijden door het gebruik van deze websites. U gaat ermee akkoord dat u ICN niet zult betrekken bij enig geschil tussen u en een website van een derde.

Vergoeding. U stemt ermee in ICN en haar eigenaren, partners en gelieerde ondernemingen, en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en tussenpersonen (gezamenlijk de ’Vergoede partijen’) te vrijwaren tegen elke actie, aansprakelijkheid, verlies, claim, schade of kosten, inclusief honoraria en kosten van advocaten, in verband met uw (i) onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Website of de Diensten, (ii) schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of (iii) vertrouwen op materiaal dat of informatie of andere inhoud die u via de Website of de Diensten beschikbaar stelt.

Disclaimer. ICN geeft geen verklaringen of garanties, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud, informatie, graphics, tekst, links of ander materiaal in deze Website en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de inhoud. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wordt alles op de Website ‘as is’ aangeboden, zonder enige vorm van garantie, noch expliciet, noch impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, bewoonbaarheid, of niet-schending. U erkent dat elk vertrouwen in de Website of de informatie, het materiaal, de systemen, de diensten of de producten die erin zijn opgenomen of worden besproken, op uw eigen risico is. Voor zover dit door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, is een Vergoede partij in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van speciale, indirecte, gevolg- of incidentele schade of schade voor winstderving, inkomstenverlies, gebruiksderving of gegevensverlies, ongeacht of het gaat om een contract of een onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met de Website of het gebruik van of vertrouwen op de Inhoud of enige informatie waartoe toegang wordt verkregen via de Website of de Diensten. Van tijd tot tijd kunnen extra disclaimers verschijnen in de body van de Website. Ze worden hierin opgenomen door middel van verwijzing.

Geen beleggingsadvies. Geen van de informatie die via de Website verstrekt wordt, vormt een beleggingsadvies en de geuite meningen mogen niet opgevat worden als een advies om een effect te kopen of te verkopen. Beslissingen op basis van de informatie op de Website zijn uw eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Niets op of in de Website zal beschouwd worden als een uitnodiging of aanbod om een effect, future, aandelenoptie of ander financieel instrument te kopen of te verkopen of om enige investering, fiscaal, financieel of juridisch advies of dienst aan te bieden of te verlenen aan een persoon in om het even welk rechtsgebied. Eventuele overzichten die via de Site worden verstrekt, zijn bedoeld als algemeen van aard. Hoewel deze overzichten de bedoeling hebben om nuttig te zijn, zijn ze geen vervanging voor professioneel fiscaal, financieel of juridisch advies. Beleggers moeten dergelijk professioneel, financieel of juridisch advies inwinnen voor hun specifieke situatie.

Geen aanbod. De Inhoud die op de Website geplaatst wordt, wordt enkel ter informatie gegeven. Deze Website is niet bedoeld als, en vormt geen aanbod voor de verkoop, aankoop of huur van onroerend goed. Met uitzondering van uw instemming met deze Gebruiksvoorwaarden,mag niets in deze Website of uw gebruik van de inhoud ervan geïnterpreteerd worden als een aanleiding of de basis voor een contract, een verbintenis of een verplichting.

Disclaimers / Informatie over onroerend goed. Alle informatie die op deze Website geplaatst wordt, kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De informatie en het materiaal in deze Website met betrekking tot individuele ontwikkelingen, inclusief foto's, renderings, plannen, prijzen, faciliteiten, landgebruik, verbeteringen, voorzieningen, afmetingen, specificaties, aanzichten, scènes, materialen en beschikbaarheid, worden alleen voorgesteld, zijn alleen conceptueel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting veranderd, gewijzigd of geannuleerd worden. De getoonde scènes, foto's, tekeningen, illustraties en/of aanzichten kunnen artistieke renderings zijn en kunnen locaties of activiteiten zijn die niet aanwezig zijn op of in verband staan met het eigendom of de ontwikkeling. De feitelijke aanzichten kunnen variëren, en de beschreven of afgebeelde aanzichten kunnen niet beschouwd worden als het feitelijke aanzicht van een voorgestelde eenheid, woning, perceel, voorziening of andere verbetering of gebied. Kaarten zijn niet op schaal en mogen alleen gebruikt worden voor relatieve locatiedoeleinden. Er is geen garantie dat de faciliteiten, diensten, kenmerken, voorzieningen, verbeteringen, aanzichten, scènes of specificaties die binnen de Website beschreven, getoond of afgebeeld worden, gebouwd of op andere wijze verstrekt zullen worden, en als ze gebouwd of verstrekt worden, dat ze van hetzelfde type, dezelfde stijl, dezelfde grootte of dezelfde aard zullen zijn als beschreven of afgebeeld.

Toepasselijk recht. Als u de Website gebruikt en er een geschil ontstaat met betrekking tot uw gebruik, zal het geschil geregeld worden door de wetten van de staat Luxemburg, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. Als u gerechtelijke stappen onderneemt met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u dergelijke stappen alleen onderneemt bij de rechtbank in Luxemburg, en u stemt in met en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken met het oog op het ondernemen van dergelijke stappen.

Overige bepalingen. ICN behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te herzien door dit bericht op eender welk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en berichten te controleren en te verwijderen en/of de beschikbaarheid van de Website te beëindigen.

Als wordt vastgesteld dat een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor op geen enkele wijze aangetast of beïnvloed.

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze Website, kunt u contact met ons opnemen via info@icn.eu.